Facebookrssmail

Disclaimer:
De redactie van RockMuZine doet zijn uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op via redactie(at)RockMuZine.nl. Aan de artikelen op RockMuZine.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen van de artikelen of delen van artikelen gevonden op RockMuZine.nl mag zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van RockMuZine.nl worden gebruikt op internet, radio, tv, papier of andere wijze. Indien toestemming wordt verkregen, dan geldt deze toestemming met inbegrip van bronvermelding. Persberichten, zoals ook gevonden op sites van artiesten of platenmaatschappijen vallen buiten deze disclaimer. Foto’s, geplaatst op RockMuZine, vallen onder copyright van de desbetreffende fotograaf. Contact hierover loopt via redactie(at)RockMuZine.nl. De naam RockMuZine en/of RockMuZine.nl, noch de logo’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij twijfel of vragen dient u zich vooraf te wenden bij redactie(at)RockMuZine.nl. De door RockMuZine.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Foto’s:
Vragen om vergrotingen of betere beelden van foto’s of andere afbeeldingen worden te alle tijden afgewezen. Artiesten op deze foto’s, en/of hun vertegenwoordigers zijn houder van het portretrecht en doen hier zelden afstand van. RockMuZine.nl heeft toestemming verkregen voor gebruik op eigen site, en respecteert dit. Indien toch gebruik gemaakt wenst te worden van een of meerdere foto’s dient toestemming overlegd te worden van desbetreffende portretrechthouder, waarna wij na controle zullen overleggen met desbetreffende fotograaf. Verzoeken zonder deze toestemming zullen niet in behandeling worden genomen.

Aansprakelijkheid:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. RockMuZine.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. RockMuZine.nl en de (eventuele) overige bronnen, sites, redacteuren en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook aanvaard RockMuZine.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door MaxaGroup worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van MaxaGroup. Embedded video’s of links naar video’s worden niet door RockMuZine.nl aangeboden en treft dus geen verantwoordelijkheid met betrekking tot auteursrechten. Embedded video’s worden doorgegeven vanuit derden.

Verantwoordelijkheid:
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van RockMuZine.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Partnership:
RockMuZine.nl is een dochtersite van Maxazine.nl, onderdeel van MaxaGroup Nederland, is een zustersite van BluesZine.nl en JazzZine.nl en heeft een partnership met HetNieuwsUit.nl/HNU.NU, doordoor het kan voorkomen dat artikelen of verslagen van RockMuZine.nl ook op HetNieuwsUit.nl/HNU.NU te lezen zijn. Mocht u interesse hebben in het eenmalig of structureel overnemen van artikelen van RockMuZine.nl, dient u vooraf contact op te nemen met de redactie: redactie(at)RockMuZine.nl

Facebooktwitterredditpinterestmail